Superviisor

Professionaalne superviisor 

 • on läbinud rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele vastava väljaõppe ning lähtub oma tegevuses ESCÜ eetika juhistest
 • on vaba elukutse esindaja, mis tagab vajaliku neutraalsuse
 • on kompetentne juhtima supervisiooni protsessi, mis toetab klienti tema seatud eesmärgi saavutamisel.

Professionaalne ehk valdkondade ülene supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess,  mille fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime. Supervisiooni juhib väljaõppinud superviisor.

Supervisooni eesmärk

 • lahenduste leidmine keerulistele olukordadele, sh klienditöös, meeskonnas, organisatsioonis
 • töötaja vaimne tervis, sh läbipõlemise ennetamine
 • eluterve töökultuuri loomine, arendamine, hoidmine
 • professionaalse identiteedi kujundamine
 • elukestva õppimise toetamine

Supervisiooni tulemusel

 • luuakse selgust ja leitakse lahendusi
 • toimub erialaste oskuste tõhusam kasutamine
 • paraneb töö kvaliteet
 • taastub inimese töövõime ja kasvab töörõõm

Organisatsiooni supervisiooni puhul töötatakse organisatsiooni võtmeisikutega. Fookuses on sageli organisatsiooni missioon, visioon ja põhiväärtused, seatud eesmärgid ja nende saavutamise võimalused; organisatsioonis vajalike muudatuste defineerimine ja juhtimine.